Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - rafał

Strony: [1] 2
1
Ogłoszenia / Tunel w Falenicy
« dnia: 19 Maja 2019, 14:15:31 »
23 maja 2019r. (czwartek) o godz. 18.00
w sali konferencyjnej nr. 115 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Żagańska 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej z udziałem
mieszkańców Dzielnicy.
Posiedzenie będzie dotyczyło przede wszystkim planowanej budowy skrzyżowań
bezkolizyjnych w Radości i Falenicy a także planów realizacji budowy III i IV toru lini
kolejowej nr.7 na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
W imieniu Rady Osiedla Falenica oraz dzielnicy Wawer zapraszamy mieszkańców.

2
Ogłoszenia / Nowy skład rady osiedla Falenica
« dnia: 19 Maja 2019, 14:02:02 »
                                Przewodniczący rady osiedla
                                              Bartosz Mróz
                             Wiceprzewodniczący rady osiedla
                         Anna Starosz-Garbarska, Marcin Pabian
                                     Sekretarz rady osiedla
                                     Anna Łętowska- Jaroni
                                            Radni osiedla:
    Czesław Biń, Anna Neska, Monika Wesołowska, Janusz Żukowski.
               Kontakt z Radą  Osiedla: rada.falenica@gmail.com

3
Ogłoszenia / Nowy system gospodarowania odpadami
« dnia: 22 Marca 2013, 21:15:13 »
Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 7 marca, przyjęła uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do końca maja składać będą mieszkańcy.

 Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 19,50 zł,

- dwuosobowe gospodarstwa domowe - 37 zł,

- trzyosobowe gospodarstwa domowe - 48 zł,

- gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób - 56 zł.

 Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.

Zgodnie z uchwałami, opłata będzie wyliczana i egzekwowana na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub zarządców nieruchomości (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych). Wypełnione dokumenty należy złożyć do urzędu dzielnicy, w której znajduje się zgłaszana nieruchomość, do 31 maja 2013 r.

Mieszkańcy będą uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie lipiec 2013 r. - ponieważ 28 dzień miesiąca przypada w tym przypadku w niedzielę, termin wnoszenia pierwszej opłaty śmieciowej przedłużono do poniedziałku, 29 lipca. Opłata będzie uiszczana na specjalne numery kont, przypisane każdej z dzielnic. Numery te będą dostępne na stronach internetowych oraz w urzędach dzielnic. Płatności będzie można dokonać przelewem lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych i w oddziałach banku City Handlowy.

By przedstawić mechanizm kształtowania się stawek i kluczowe czynniki wpływające na ich wysokość, miasto opracowało specjalny kalkulator. Dostępna pod adresem http://kalkulator.um.warszawa.pl aplikacja pokazuje, jak zmieniają się stawki w zależności od liczby mieszkańców uiszczających comiesięczną opłatę, ilości wytwarzanych śmieci oraz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów produkowanych przez warszawiaków. Przedstawione wyliczenia dotyczą stawek dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Podjęte uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem infolinii 800-70-70-47.

Umowy na odbiór odpadów
Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa.

Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy wyłonione przez Urząd m.st. Warszawy.

Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy powinno nastąpić na piśmie, zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz zostać podpisane własnoręcznie przez upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy odbierającej dotąd śmieci z danej nieruchomości.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 marca 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci, jaki należy uregulować, będzie rachunek za czerwiec 2013 r.

Więcej informacji na temat wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem telefonu 800–70–70–47.

4
Ogłoszenia / Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« dnia: 09 Września 2012, 15:16:58 »
UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2012
RADY DZIELNICY WAWER M. St. WARSZAWY

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy

   Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 i § 54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454 ) – Rada Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:
         
        §1 Zarządza się na dzień 18 listopada 2012 roku wybory do rad następujących jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
1)   osiedla  Aleksandrów,
2)   osiedla  Anin,
3)   osiedla  Falenica,
4)   osiedla  Las,
5)   osiedla  Marysin Wawerski Południe,
6)   osiedla  Marysin Wawerski Północ,
7)   osiedla  Miedzeszyn,
8)   osiedla  Międzylesie,
9)   osiedla  Nadwiśle,
10) osiedla  Radość,
11) osiedla  Sadul,
12) osiedla  Wawer,
13) osiedla  Zerzeń.       
           §2 Rada Dzielnicy Wawer deleguje do składu Dzielnicowej Komisji Wyborczej poniżej wymienionych radnych.
1) radną Joannę Waligórę
2) radnego Włodzimierza Zalewskiego
3) radnego Zdzisława Gójskiego
4) radnego Mirosława Gotowca
          §3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wawer m.st.      Warszawy
 §4 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, rozplakatowaniu na terenie objętym działaniem  jednostki niższego rzędu oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.  
 §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodniczący
               Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

                                          Norbert Szczepański

5
Ogłoszenia / Informacje na temet budowy kanalizacji w Falenicy
« dnia: 14 Maja 2011, 15:14:19 »
Rada Osiedla Informuje Mieszkańców o budowie kanalizacji w Falenicy
1. W 2011 roku rozpoczęta będzie budowa kanalizacji w niżej wymienionych ulicach:
- Bystrzycka
- Wolna
- Dziecięca
- Hiacyntowa
- Bartoszycka
- Lokalna
- Zabawna
2. W 2012 roku rozpoczęta będzie budowa kanalizacji:
- Poezji
- Kosodrzewiny
- Włókiennicza
- Bysławska
- Techniczna
- Przełęczy
- Kłodzka
- Czekanowska
- Filmowa
- Bambusowa
3. W 2013 - 2015 roku rozpoczęta Będzie budowa kanalizacji:
- Biernacka
- Wrzosowa
- Walcownicza
- Dusznicka
- Frenkla
- Halna
- Gruntowa
- Rożek
- Przylaszczkowa
Orientacyjny koszt 5000 zł
Projekt 800 - 1500 zł
Z tego zwrot za likwidację szamba 3000 zł
zwraca ochrona środowiska.
Każdego roku decyzję podejmuje Rada Warszawy ( zwrot następuje po dacie uchwały ).

6
Ogłoszenia / RADA OSIEDLA ZAWIADAMIA
« dnia: 08 Października 2010, 19:48:32 »
21 października 2010r. o godz. 17.00
odbędzie się spotkanie Zarządu Dzielnicy Wawer z mieszkańcami.
Miejsce spotkania: WSS Fala ul. Walcownicza 14
temat spotkania:
- Sprawozdanie Rady Osiedla
- Inwestycje w Falenicy
Przewodniczący RADY OSIEDLA
mgr. Jan Pieńkowski

7
Ogłoszenia / Kanalizacja w ul. Kłodzkiej cd...
« dnia: 09 Maja 2010, 17:59:12 »
Rada Osiedla Falenica                                                             Warszawa dnia 5 maja 2010r.
                                                               
                                                                                     Pan Henryk Brzuchacz
                                                                                    Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
                                                                                    Wodociągów i Kanalizacji w m. st .
                                                                                      Warszawie
Sprawa: budowa kanalizacji w ul. Kłodzkiej w Warszawie
Przewodniczący Rady Osiedla Falenica występuje w imieniu mieszkańców ul. Kłodzkiej z wnioskiem do Pana Prezesa o wyjaśnienie: dlaczego do dnia dzisiejszego nie jest realizowana  inwestycja pt. budowa kanalizacji w ulicy Kłodzkiej?
Informuję Pana Prezesa że 14 listopada 2003r. Został powołany „ Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji”
1.   Zostały zebrane oświadczenia od 130 mieszkańców ( właścicieli posesji którzy wyrazili zgodę na budowę kanalizacji.
2.   MPWiK pismem nr. DI/713/ID/5588/PW/07 z dnia 18 IX 2007r. Zawiadomiło właścicieli  posesji cytuję: MPWiK w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna zgodnie z planem inwestycyjnym Spółki na lata 2007-2010 przystępuje do realizacji inwestycji w ulicy Kłodzkiej w Warszawie, dalej cytuję: Informujemy że firmą opracowującą dokumentację projektowo kosztorysową  na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Kłodzkiej jest Firma Handlowo-Usługowa „KAMIS” z siedzibą przy ul. Polna 3 w Warszawie Wesołej tel. (022) 773-48-87; 0601-241-449 p. Tadeusz  Kamiński. Pismo podpisał kierownik zespołu IDW inwestycji Własnych oraz Dokumentacji  dla IPR mgr. inż. Edyta Grochal.
3.   Firma „KAMIS” zebrała od nas n/w dokumenty:
-   protokół z uzgodnienia lokalizacji przyłącza kanalizacyjnego
-   oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgoda na prowadzenie robót budowlanych
-   oświadczenie woli-zgoda na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
-   szkic sytuacyjny
-   umowa o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej z MPWiK (po wykonaniu inwestycji).
Rada Osiedla Falenica w imieniu mieszkańców ul. Kłodzkiej wraz z ciągami dojazdowymi domaga się podjęcia realizacji inwestycji w ul. Kłodzkiej w 2010r. Nadmieniam że na tym terenie jest zwarta zabudowa około 20 bloków a w każdym od 6-12 segmentów –rodzin około 600-800.Ścieki są odprowadzane do szamb. Prezesie czekamy na kanalizację 50 lat. Jesteśmy już zmęczeni tą sytuacją. Czy stać Pana Prezesa na podjęcie męskiej decyzji w sprawie kanalizacji ? Czekamy na odpowiedź.      
                                                                       Przewodniczący Rady Osiedla Falenica
                                                                       mgr. Jan Pieńkowski

8
Ogłoszenia / Kanalizacja w ul. Kłodzkiej
« dnia: 09 Maja 2010, 16:03:44 »
Rada Osiedla Falenica                                                                 Warszawa dnia 5 maja 2010r.
                                                                                                     
                                                                                                       Pan Zdzisław Gójski
                                                                                       Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawra
                                                                                                      W miejscu

Sprawa: budowa kanalizacji w ulicy Kłodzkiej.
Rada Osiedla Falenica zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza Gójskiego o odpowiedź „ dlaczego nie jest jeszcze realizowana inwestycja pt. budowa kanalizacji w ulicy Kłodzkiej ?”
Informuję, że firma „ KAMIS” w roku 2007 opracowała  dokumentację projektowo kosztorysową na budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Kłodzkiej.

                                                                                 Przewodniczący Rady  Osiedla
                                                                                 mgr. Jan Pięńkowski

9
Ogłoszenia / Przebudowa Wodociagu w 2010 r.
« dnia: 14 Marca 2010, 14:40:27 »
Największa inwestycja w Falenicy w 2010 roku

Rada Osiedla Falenica w Planie Pracy na lata 2007-2010 przyjęła, że najważniejszą inwestycją będzie przebudowa przewodu wodociągowego w Osiedlu SOP Falenica. Istniejąca sieć wodociągowa ma charakter prowizoryczny i liczy sobie 50 lat.
Na skutek starań rady osiedla i przy poparciu Urzędu Burmistrza Dzielnicy Wawer Jacka Duchnowskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji przystępuje do przebudowy przewodów wodociągowych Dn 100 w ciągach dojazdowych do ul. Walcowniczej, Kłodzkiej, Trocinowej, Frękla, SOP- Falenica długość przewodu L= 915m Koszt inwestycji 570tyś. Zł.
Budowa będzie realizowana w okresie ( czerwiec – wrzesień 2010r.)
Wykonawca wchodzi na budowę w maju 2010 r.
Aby przyłączyć się do sieci konieczne jest wykonanie projektu przyłącza wodociągowego.
Rada Osiedla dysponuje nazwiskami projektantów przyłączy wodociągowych. Mamy już wykonanych około 80 projektów, w trakcie realizacji jest około 40 projektów.
Szanowni Państwo, po wykonaniu przyłączy zniknie podział sieci wewnętrznej wodociągowej na strefę A i strefę B dokonaną 28. IX. 2006r.
Czekamy na pilne wykonanie pozostałych projektów.

Falenica dnia 08.03.2010r.                                          Przewodniczący Rady Osiedla
                                                                                      mgr. Jan Pieńkowski

10
Ogólnie o Falenicy / Kablówka w Falenicy???
« dnia: 13 Lutego 2010, 15:00:14 »
Ostatnio krążą plotki, że jakaś firma zbiera opinie na temat zainteresowania mieszkańców Falenicy telewizją kablową. Ciekawe na ile w tym prawdy, ponieważ byłaby to poważna i kosztowna inwestycja :roll:

11
Ogłoszenia / Inwestycje w 2010 roku.
« dnia: 03 Listopada 2009, 18:31:57 »
Rada osiedla Falenica informuje

Inwestycje w 2010 roku


*Wykup gruntu ul. Derkaczy
*Budowa parkingu w Falenicy
*Budowa ulic:
-ul.Rożek, ul.Kąsek, ul. Ciepielewska, ul. Margerytki,
( od ul.Bystrzyckiej do ul. Zabawnej), ul. Oliwkowa( projekt techniczny )
*Skatepark przy ul. Włókienniczej
*Budynki komunalne ( III i IV ) ul. Ciepielewska, ul. Włókiennicza.

12
Ogłoszenia / Odpady wielogabarytowe.
« dnia: 27 Września 2009, 11:33:49 »
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer, przypomina, że  2 x w miesiącu prowadzi akcje bezpłatnego odbioru sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych.
Należy tylko wcześniej zgłosić się pod numer telefonu:
(022)  51 64 274

Informujemy, że w listopadzie,  w każdą sobotę prowadzona będzie również akcja odbioru liści.

 

Ponadto w każdą sobotę, na terenie parkingu Urzędu m.st. Warszawy  przy ul. Żegańskiej 1,  w godz. 10:00 - 16:00,   jest ustawiony kontener na elektrośmieci, w którym można bezpłatnie  zostawić zużyty sprzęt elektryczny.

Zabieramy odpady komunalne, które nie mieszczą się do worków np. meble, okna, drzwi, wanny, sprzęt elektryczny, komputerowy, itp. (nawet psią budę)

 

 


Nie zabieramy: Opon, akumulatorów, gruzu, odpadów poremontowych.

13
Ogłoszenia / Utwardzenie ulic z nakładką asfaltową
« dnia: 21 Kwietnia 2009, 21:13:53 »
Rada Osiedla Faleni9cana zebraniu plenarnym w dniu 30.03.2009r. w wyniku wnikliwej analizy stanu ulic w Falenicy, które w większości są drogami polnymi w okresie roztopów lub opadów deszczu zamieniają się w mikro jeziora, które są wielką uciążliwością dla życia mieszkańców. Ta sytuacja trwa już 60 lat prosi Pana Burmistrza o uwzględnienie w planach na rok 2009 utwardzenia dystraktem następujących ulic:
1. Dusznicka
2.Lokalna (250 m)
3. Dziecięca
4. Przylaszczkowa
5. Brzostowska
6. Śpiewna
7. Oliwkowa
8. Jachowicza
9. Sztumska
10. Porębska
11. Żakowska
12. Początkowa
13. Owocowa
14. Sieniawska
15. Kłodzka(na odcinku Patriotów do Zabawnej)
Rada osiedla prosi o uwzględnienie naszej prośby i liczy na utwardzenie w/w ulic w 2009 roku.

14
Ogólnie o Falenicy / Internet w Falenicy
« dnia: 05 Sierpnia 2007, 18:53:32 »
Może by tak pójść śladem dzielnicy Bemowo i udostępnić internet bezprzewodowy u nas za darmo, czy to niefajny pomysł  :)

15
Ogólnie o Falenicy / Ulice Falenicy
« dnia: 02 Lipca 2007, 21:12:15 »
Mam pomysł na to, aby wszystkie ulice były wybrukowane i wyasfaltowane!!! :lol:  Poprostu wybierajmy radnych za każdym razem z tych ulic które nie są zrobione. I oto w ten sposób po kilku latach będziemy mieć Falenice całą w ulicach brukowych i asfaltowych :hehehe:

Strony: [1] 2