Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - rafał

Strony: [1] 2 3 ... 5
1
Ogłoszenia / Tunel w Falenicy
« dnia: 19 Maja 2019, 14:15:31 »
23 maja 2019r. (czwartek) o godz. 18.00
w sali konferencyjnej nr. 115 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Żagańska 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej z udziałem
mieszkańców Dzielnicy.
Posiedzenie będzie dotyczyło przede wszystkim planowanej budowy skrzyżowań
bezkolizyjnych w Radości i Falenicy a także planów realizacji budowy III i IV toru lini
kolejowej nr.7 na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
W imieniu Rady Osiedla Falenica oraz dzielnicy Wawer zapraszamy mieszkańców.

2
Ogłoszenia / Nowy skład rady osiedla Falenica
« dnia: 19 Maja 2019, 14:02:02 »
                                Przewodniczący rady osiedla
                                              Bartosz Mróz
                             Wiceprzewodniczący rady osiedla
                         Anna Starosz-Garbarska, Marcin Pabian
                                     Sekretarz rady osiedla
                                     Anna Łętowska- Jaroni
                                            Radni osiedla:
    Czesław Biń, Anna Neska, Monika Wesołowska, Janusz Żukowski.
               Kontakt z Radą  Osiedla: rada.falenica@gmail.com

3
Ogólnie o Falenicy / Odp: Rozrywka
« dnia: 29 Września 2018, 17:49:09 »
Witam
Społeczeństwo w Falenicy mało rozgadane więc rzadko odwiedza takie fora, oraz strona jest mało popularna od innych i efekt jest jaki widać :!!!: 

4
Kolej i SKM / Peronowe utrudnienia
« dnia: 29 Września 2013, 15:29:21 »
Prawdopodobnie chodziło o to żeby ludzienie nie przechdzili przed samym pociągeim na drugą strone, tak jak to było przed modernizacją przejścia. Poprostu żeby było bezpieczniej.

5
Kolej i SKM / Peronowe utrudnienia
« dnia: 14 Sierpnia 2013, 21:34:44 »
No i doczekaliśmy się po wielkich trudach i boleściach upragnionych zejść. Wielkie dzięki tym osobom którzy się do tego przyczynili. :D

6
Ogłoszenia / Nowy system gospodarowania odpadami
« dnia: 22 Marca 2013, 21:15:13 »
Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 7 marca, przyjęła uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do końca maja składać będą mieszkańcy.

 Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 19,50 zł,

- dwuosobowe gospodarstwa domowe - 37 zł,

- trzyosobowe gospodarstwa domowe - 48 zł,

- gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób - 56 zł.

 Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.

Zgodnie z uchwałami, opłata będzie wyliczana i egzekwowana na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub zarządców nieruchomości (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych). Wypełnione dokumenty należy złożyć do urzędu dzielnicy, w której znajduje się zgłaszana nieruchomość, do 31 maja 2013 r.

Mieszkańcy będą uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie lipiec 2013 r. - ponieważ 28 dzień miesiąca przypada w tym przypadku w niedzielę, termin wnoszenia pierwszej opłaty śmieciowej przedłużono do poniedziałku, 29 lipca. Opłata będzie uiszczana na specjalne numery kont, przypisane każdej z dzielnic. Numery te będą dostępne na stronach internetowych oraz w urzędach dzielnic. Płatności będzie można dokonać przelewem lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych i w oddziałach banku City Handlowy.

By przedstawić mechanizm kształtowania się stawek i kluczowe czynniki wpływające na ich wysokość, miasto opracowało specjalny kalkulator. Dostępna pod adresem http://kalkulator.um.warszawa.pl aplikacja pokazuje, jak zmieniają się stawki w zależności od liczby mieszkańców uiszczających comiesięczną opłatę, ilości wytwarzanych śmieci oraz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów produkowanych przez warszawiaków. Przedstawione wyliczenia dotyczą stawek dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Podjęte uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem infolinii 800-70-70-47.

Umowy na odbiór odpadów
Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa.

Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy wyłonione przez Urząd m.st. Warszawy.

Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy powinno nastąpić na piśmie, zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz zostać podpisane własnoręcznie przez upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy odbierającej dotąd śmieci z danej nieruchomości.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 marca 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci, jaki należy uregulować, będzie rachunek za czerwiec 2013 r.

Więcej informacji na temat wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem telefonu 800–70–70–47.

7
Ogłoszenia / Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« dnia: 18 Listopada 2012, 16:20:44 »
Wybory znowu odwołano, tym razem z powodu braku kandydatów.
Nowy termin będzie podany w ciągu kilku miesięcy :shock:

8
Ogłoszenia / Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« dnia: 09 Września 2012, 15:16:58 »
UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2012
RADY DZIELNICY WAWER M. St. WARSZAWY

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy

   Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 i § 54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454 ) – Rada Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:
         
        §1 Zarządza się na dzień 18 listopada 2012 roku wybory do rad następujących jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
1)   osiedla  Aleksandrów,
2)   osiedla  Anin,
3)   osiedla  Falenica,
4)   osiedla  Las,
5)   osiedla  Marysin Wawerski Południe,
6)   osiedla  Marysin Wawerski Północ,
7)   osiedla  Miedzeszyn,
8)   osiedla  Międzylesie,
9)   osiedla  Nadwiśle,
10) osiedla  Radość,
11) osiedla  Sadul,
12) osiedla  Wawer,
13) osiedla  Zerzeń.       
           §2 Rada Dzielnicy Wawer deleguje do składu Dzielnicowej Komisji Wyborczej poniżej wymienionych radnych.
1) radną Joannę Waligórę
2) radnego Włodzimierza Zalewskiego
3) radnego Zdzisława Gójskiego
4) radnego Mirosława Gotowca
          §3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wawer m.st.      Warszawy
 §4 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, rozplakatowaniu na terenie objętym działaniem  jednostki niższego rzędu oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.  
 §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodniczący
               Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

                                          Norbert Szczepański

9
Kolej i SKM / Peronowe utrudnienia
« dnia: 18 Lipca 2012, 09:40:12 »
Też popieram, bo jakiś "inaczej myślący" który ma płytką wyobraźnie, wymyślił sobie że pociągiem do Falenicy przyjeżdżają tylko sprani ludzie. Bo jakby jakiś inwalida na wózku  chciałby odwiedzić  kogoś w Falenicy to na dzień dzisiejszy pozostaje mu wysiąść w Miedzeszynie lub w Michalinie i pokonać resztę drogi innym sposobem. No zostaje jeszcze opcja, wysiada na peronie w Falenicy i się drze żeby mu ktoś pomógł zjechać do tunelu i wjechać w odpowiednim miejscu oczywiście jeżeli tunel jest suchy bo po ostatnich ulewach jest z tym problem, bez gumowców nie wchodzić.

10
Ogólnie o Falenicy / Kablówka w Falenicy???
« dnia: 18 Lipca 2012, 09:15:19 »
Z tego co mi się obiło o uszy to ma być szeroko pasmowe łącze internetowe w którym ma zaleźć interaktywna telewizja czy coś w tym stylu, oczywiście usługa Orange.  :roll:

11
Ogólnie o Falenicy / Rozrywka
« dnia: 23 Maja 2012, 21:21:56 »
W okolicy to tylko do Kinokawiarni stacja Falenica  na jakiś dobry film lub do KK Falenica albo do KK Aleksandrów. Więcej wydarzeń kulturalnych w okolicy  na razie brak.   :cry:

12
Ogólnie o Falenicy / Kablówka w Falenicy???
« dnia: 24 Stycznia 2012, 20:10:59 »
Wygląda na to że to była tylko plotka, albo koszt przewyższył opłacalność inwestycji z resztą na DVB-T mamy już 24 programy więc nikt teraz nie zdecyduje się na kablówkę.

13
Bazar / Ceny
« dnia: 12 Września 2011, 20:53:36 »
Bazar trochę podupadnie ze względu na budującą  się konkurencję przy ul. Halnej w postaci Lidla, a także ze względu na budowę parkingu "Parkuj i Jedź", bo został odchudzony terytorialnie.  :roll:

14
KINOkawiaria Stacja Falenica / filmy w kinokawiarnia
« dnia: 16 Maja 2011, 21:58:52 »
Witam widzę że nikt z naszych forumowiczów prawdopodobnie nie był w kinokawiarnii i dlatego tak długo nie ma odpowiedzi. :roll:  Aż do dzisiaj, dlatego bo sam wybrałem się na wczorajszy koncert Krzysztofa Daukszewicza ( bo mi pod pasował, lubię taką satyrę) więc podzielę się wrażeniami: nagłośnienie w porządku, co do ilości miejsc no tu było trochę gorzej tak wyglądało jakby biletów było sprzedane więcej niż miejsc ale w końcu jakoś to wszytko upchano,( dwie godziny świetnej zabawy i wszyscy zapomnieli o trudnościach) ogólnie w porządku  :lol: oby takich koncertów było więcej.

15
Ogłoszenia / Informacje na temet budowy kanalizacji w Falenicy
« dnia: 14 Maja 2011, 15:14:19 »
Rada Osiedla Informuje Mieszkańców o budowie kanalizacji w Falenicy
1. W 2011 roku rozpoczęta będzie budowa kanalizacji w niżej wymienionych ulicach:
- Bystrzycka
- Wolna
- Dziecięca
- Hiacyntowa
- Bartoszycka
- Lokalna
- Zabawna
2. W 2012 roku rozpoczęta będzie budowa kanalizacji:
- Poezji
- Kosodrzewiny
- Włókiennicza
- Bysławska
- Techniczna
- Przełęczy
- Kłodzka
- Czekanowska
- Filmowa
- Bambusowa
3. W 2013 - 2015 roku rozpoczęta Będzie budowa kanalizacji:
- Biernacka
- Wrzosowa
- Walcownicza
- Dusznicka
- Frenkla
- Halna
- Gruntowa
- Rożek
- Przylaszczkowa
Orientacyjny koszt 5000 zł
Projekt 800 - 1500 zł
Z tego zwrot za likwidację szamba 3000 zł
zwraca ochrona środowiska.
Każdego roku decyzję podejmuje Rada Warszawy ( zwrot następuje po dacie uchwały ).

Strony: [1] 2 3 ... 5